אנרג’יקס:• הכנסות החברה ברבעון ממכירת חשמל הסתכמו לכ- 30.5 מיליון ש”ח


18.5.2017
אנרג’יקס: תוצאות הרבעון הראשון לשנת 2017

levenger-asa

אסא לוינגר,אנרג’יקס

• הכנסות החברה ברבעון ממכירת חשמל הסתכמו לכ- 30.5 מיליון ש”ח לעומת כ- 23.4 מיליון ש”ח ברבעון המקביל אשתקד (הכנסות אלו כוללות את חלק החברה בהכנסות ממכירת חשמל בחברות ושותפויות מוחזקות לפי שיעור ההחזקה בהן)

• במהלך הרבעון הראשון גייסה החברה הון בהיקף של כ- 84 מיליון ש”ח

• במרץ 2017 החברה זכתה במכרז הראשון של רשות החשמל למתקנים פוטו-וולטאים בינוניים, בהספק המקסימלי למציע בודד – 70 מגה וואט (כ-MWp90) בתעריף מובטח ל-23 שנים של 19.9 אגורות ל-KWh, צמוד מדד

• באפריל 2017 החברה רכשה את חלקו של השותף (30%) בפרויקטים הזוכים במכרז הראשון כך שהפרויקטים הזוכים יהיו בבעלותה המלאה של החברה. כמו כן החברה הגדילה את חלקה ל- 70% בשותפות הקבלנית אשר תקים את הפרויקטים הזוכים

• סך ההכנסות הצפוי לחברה מהמתקנים החל ממועד חיבורם לרשת החשמל, הינו 28-33 מיליון ש”ח בשנה, וה-EBITDA (רווח לפני מימון, מס, פחת והפחתות) הצפוי הינו 23-26 מיליון ש”ח, לתקופת התעריף המובטח (23 שנים). החברה מעריכה כי הקמת מתקנים במלוא ההספק הזוכה כרוכה בהשקעה בסך של 250-300 מיליון ש”ח

• החברה ממשיכה לפתח צבר פרויקטים של כ-MW400 בתחום הפוטו-וולטאי, כאשר מחצית מהפרויקטים בצבר זה בעלי תב”ע להקמת מערכות פוטו-וולטאיות, לקראת השתתפות במכרזי תעריף נוספים שעתידים להתפרסם בחודשים הקרובים

• פרויקט הרוח אר”ן שברמת הגולן – החברה ממשיכה לקדם ביתר שאת את פרויקט אר”ן בהספק של כ- MW152. החברה קיבלה סקרי היתכנות חיוביים מחברת חשמל וממתינה לקבלת רישיון מותנה מרשות החשמל. החברה מעריכה כי ניתן להגיע לסגירה פיננסית של הפרויקט בשנת 2018

• החברה ממשיכה לפתח צבר פרויקטים של כ-MW350 בתחום הרוח (כולל פרויקט אר”ן)

תוצאות עיקריות לרבעון הראשון לשנת 2017
• הכנסות החברה ברבעון ממכירת חשמל הסתכמו לכ- 30.5 מיליון ש”ח לעומת כ- 23.4 מיליון ש”ח ברבעון המקביל אשתקד (הכנסות אלו כוללות את חלק החברה בהכנסות ממכירת חשמל בחברות ושותפויות מוחזקות לפי שיעור ההחזקה בהן). עיקר הגידול בהכנסות נובע מחיבורם לרשת החשמל של שלב ב’ בפרויקט Banie ופרויקט Iława בפולין, אשר לא היו פעילים בתקופה המקבילה אשתקד.

• הרווח התפעולי ברבעון הסתכם לכ-14.8 מיליון ש”ח לעומת כ- 15.5 מיליון ש”ח ברבעון המקביל בשנת 2016.

• ההפסד לבעלי המניות ברבעון הסתכם לכ- 1.6 מיליון ש”ח לעומת רווח של כ- 3 מיליון ש”ח ברבעון המקביל בשנת 2016.

• ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה לתאריך המאזן הסתכם בסך של כ- 602.8 מיליון ש”ח לעומת הון עצמי המיוחס לבעלים של החברה בסך של כ- 520.6 מיליון ש”ח ליום 31 בדצמבר 2016. עיקר הגידול בהון העצמי נובע מגיוס הון בחודש ינואר 2017 בסך נטו של כ- 83.2 מיליון ש”ח, מימוש אופציות ותשלום מבוסס מניות בסך של כ- 1.3 מיליון ש”ח. מנגד, חל קיטון בהון הנובע מהפסד המיוחס לבעלים של החברה בסך של כ- 1.6 מיליון ש”ח והפסד כולל אחר בגובה של כ- 0.7 מיליון ש”ח, הנובע בעיקר בשל תנועה בקרן הון מהפרשי שער בגין פעילות חוץ.

• החברה הותירה את תחזיותיה לשנת 2017 על כנן: החברה מעריכה כי הכנסותיה בשנת 2017 יסתכמו בכ- 134 מיליון ש”ח וה- FFO יסתכם בכ- 79 מיליון ש”ח

אסא (אסי) לוינגר, מנכ”ל אנרג’יקס מסר: “הרבעון הראשון של שנת 2017 התאפיין בפעילות ענפה בתחום האנרגיות המתחדשות בישראל בדגש על התחום הפוטו-וולטאי. מזה כשנתיים נמצא השוק בישראל בהליך פיתוח מואץ ואנו באנרג’יקס נערכנו היטב למגמה זו במטרה להמשיך ולהיות שחקן מרכזי ומוביל בתחום, תוך קידום פרויקטים בהיקף של כ-MW630 הן בתחום הרוח והן בתחום הפוטו-וולטאי.

בחודש מרץ פורסמו תוצאות המכרז הראשון להקמת מתקנים לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית בהספק כולל של 235MW. הודות לתכנון המוקדם והמעמיק שלנו, אנרג’יקס זכתה במכסה המקסימאלית האפשרית למציע בודד- 70MW (כ-MWp90). באפריל רכשנו את חלקו של השותף (30%) כך שהחברה נערכת לתחילת הקמה של המתקנים הזוכים שיהיו בבעלותה המלאה.
מספר הפרויקטים הרב שבבעלותנו אשר מוכנים להקמה מהווים יתרון משמעותי ביכולתנו להוציא אל הפועל ולממש את זכייתנו. החברה מעריכה כי כל הפרויקטים שהוגשו על ידה לקבלת תיקי חיבור יקבלו את המקום הנדרש ברשת ונערכת לתחילת עבודות הקמה של המתקנים בשבועות הקרובים.
רשות החשמל עתידה לפרסם במהלך השנתיים הקרובות 5 מכרזים נוספים בהיקף כולל של עד MW1,400 נוספים (מתח גבוה ומתח עליון ביחד). אנו מקדמים צבר פרויקטים נוסף אשר יהיה מוכן להקמה כך שנוכל להיות שחקן משמעותי ומוביל בכל אחד מהמכרזים הבאים.

בתחום הרוח בישראל, פרויקט אר”ן, שהינו פרויקט הדגל שלנו צפוי לכלול טורבינות בהספק של כ- MW152. החברה קיבלה סקרי היתכנות חיוביים מחברת חשמל וכעת אנו ממתינים לקבלת רישיון מותנה מרשות החשמל. אבן הדרך המשמעותית הבאה הינה סגירה פיננסית של הפרויקט אשר להערכתנו תושג במהלך שנת 2018 וחיבור הפרויקט צפוי להיות במקביל ליתר פרויקטי הרוח השונים בצפון רמת הגולן. בשלב זה התחלנו לקבל אינדקציות ראשוניות מספקי טורבינות, אשר רואות את הפרויקט כאטרקטיבי בן היתר משום שהוא נחשב לפרויקט גדול יחסית וכן מתוך רצון לקחת חלק מהתפתחות התחום בישראל.
בנוסף, התחלנו לבחון אפשרויות למימון הפרויקט הן עם בנקים מקומיים והן עם בנקים בינלאומיים.

החברה ממשיכה לבחון אפשרויות לשיתופי פעולה אסטרטגיים בטרטוריה זרה אשר תהווה מנוע צמיחה עתידי נוסף. יחד עם זאת לאור ההתפתחויות בישראל אנו מפנים את מירב המשאבים הניהוליים והמאמצים למיקסום ההשקעה בשוק זה.”

תגובות
מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy