הוסרה התניית דירוג לאו.פי.סי


עידן עופר,או.פי.סי.

מידרוג מודיעה על הסרת ההתניה שסמלה באות P ,מדירוג אגרות החוב )סדרה א'( שגייסה או.פי.סי אנרגיה בע”מ )להלן:
“החברה”(, לאחר שהונחה דעתה כי התקיימו התנאים בגינם נקבע הדירוג כמותנה בדוחות הדירוג המותנה, מיום 2017.02.16
ומיום 2017.05.18 .דירוג סדרה א’ יהא מעתה il.A3 ,באופק יציב.

לדירוג המלא

הנפקת או.פי.סי: השלב הציבורי המחודש ייצא לדרך ביום חמישי

יממה לאחר שדחתה את השלב הציבורי בעקבות ההחלטה של הממונה על ההגבלים העסקיים, חברת האנרגיה תנסה להשלים את השלב האחרון בהנפקה; מסתמן: המוסדיים ישאירו את הזמנותיהם לפי מחיר המינימום שנקבע בתשקיף – המגלם הנחה של 10%

ניר טל,כלכליסט 12:4508.08.17
תגובות
מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy