אנרג’יקס אנרגיות מתחדשות פרסמה הבוקר את תוצאותיה לרבעון השני של שנת 2017


הכנסות החברה ברבעון ממכירת חשמל הסתכמו לכ- 34.6 מיליון ש”ח לעומת כ- 27.3 מיליון ש”ח ברבעון המקביל אשתקד (הכנסות אלו כוללות את חלק החברה בהכנסות ממכירת חשמל בחברות ושותפויות מוחזקות לפי שיעור ההחזקה בהן)

במרץ 2017 החברה זכתה במכרז הראשון של רשות החשמל למתקנים פוטו-וולטאים בינוניים, בהספק המקסימלי למציע בודד – 70 מגה וואט (כ-MWp90) בתעריף מובטח ל-23 שנים של 19.9 אגורות ל-1KWh, צמוד מדד

באפריל 2017 החברה רכשה את חלקו של השותף (30%) בפרויקטים הזוכים במכרז הראשון כך שהפרויקטים הזוכים הינם בבעלותה המלאה של החברה. כמו כן החברה הגדילה את חלקה ל- 70% בשותפות הקבלנית אשר תקים את הפרויקטים הזוכים

סך ההכנסות הצפוי לחברה מהמתקנים החל ממועד חיבורם לרשת החשמל, הינו 30-33 מיליון ש”ח בשנה, וה-EBITDA (רווח לפני מימון, מס, פחת והפחתות) הצפוי הינו 23-26 מיליון ש”ח, לתקופת התעריף המובטח (23 שנים). החברה מעריכה כי הקמת מתקנים במלוא ההספק הזוכה כרוכה בהשקעה כוללת בסך של 280-300 מיליון ש”ח

בחודש אוגוסט 2017, לאחר מועד הדוח, התקשרה החברה בעסקה להרחבת עסקת המימון המקורית של פרויקט נאות חובב (בסך של 290 מיליון ש”ח שהועמד בשנת 2015) בסך נוסף של עד 80 מיליון ש”ח וזאת בין היתר לאור יחסי הכיסוי הגבוהים שמניב הפרויקט מאז תחילת הפעלתו המסחרית

בחודש אוגוסט 2017, לאחר מועד הדוח, הגיעו החברה וקונסורציום המלווים בהובלת EBRD להסכמות על משיכה נוספת ואחרונה במסגרת עסקת מימון פרויקט Banie, בסך של 76.5 מיליון זלוטי. מרבית סכום המשיכה ישולם לחברה כהחזר הון עצמי שהשקיעה בחברת הפרויקט

מצ”ב הודעת החברה למשקיעים ולנוחיותכם קישור לדוח:
http://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1115001-1116000/P1115152-00.pdf

תגובות
מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy