הורדת דירוג לאלומיי קפיטל


www.maalot.co.il 2017 ,בנובמבר 13 ׀ 2

הורדת דירוג ל-‘+ilBBB ‘בשל אי-עמידה ביחסים הפיננסיים
התואמים את רמת הדירוג הקודמת; תחזית הדירוג יציבה


תמצית
 ב- 2016 הציגה אלומיי קפיטל בע”מ )”אלומיי”( ירידה בהכנסות מהמתקנים הסולריים בחו”ל בגלל ירידה בשעות השמש, ומנגד
עלייה בהוצאות השוטפות ברמת הדוחות המאוחדים. במקביל, החברה פעלה ב-2017 וצפויה לפעול גם ב-2018 להרחבת
פעילותה באמצעות ביצוע השקעות וגיוס חוב נוסף.
 להערכתנו אלומיי קפיטל בע”מ )אלומיי( תציג יחס FFO( operations from funds )לחוב מתואם משוקלל בטווח של %9%-12 .
יחס זה נמוך מהיחס התואם לדעתנו דירוג של ‘-ilA ‘ותואם לדירוג ‘+ilBBB.’
 אנו מורידים את הדירוג של אלומיי, הפעילה בתחום ההשקעה בפרויקטי אנרגיה, ל-‘+ilBBB ‘מ-‘-ilA .’
 תחזית הדירוג היציבה משקפת את הערכתנו שהחברה תציג בשנים הקרובות יחס FFO לחוב מתואם משוקלל בטווח של
%9%-12 תוך שמירה על רמת נזילות הולמת, על פי הגדרתנו.
פעולת הדירוג
ב-13 בנובמבר, 2017 ,הורידה P&S מעלות את הדירוג של חברת אלומיי קפיטל בע”מ, הפעילה בהשקעות בפרויקטי אנרגיה,
ל-‘+ilBBB ‘מ-‘-ilA .’תחזית הדירוג יציבה.
שיקולים עיקריים לדירוג
הורדת הדירוג נובעת מהערכתנו כי אלומיי תציג יחס FFO לחוב מתואם משוקלל בטווח של %9%-12 ,התואם דירוג ‘+ilBBB ,’
בהמשך ליחס FFO לחוב מתואם של כ-%5 שהציגה ב-2016 .ההרעה נובעת מירידה בהכנסות, בין היתר, כתוצאה מירידה בנפח
החשמל המיוצר באיטליה, ובמקביל עלייה בהוצאות. עם זאת, החברה צפויה, להערכתנו, להציג שיפור ביחס בשנים הקרובות,
כתוצאה מחזרה של הייצור באיטליה ובספרד לרמה ההיסטורית ומכניסתם של פרויקטים נוספים לתיק הפרויקטים של החברה.
ב-2017 רכשה אלומיי את פרויקט תלמי יוסף, פרויקט פוטו-וולטאי בהיקף של כ-9 מגה וואט. פרויקט זה מצטרף לפרויקטים שרכשה
החברה בהולנד מלודן חברה להנדסה בע”מ )stable+/ilBBB )ושבהם היא מחזיקה %51 .החברה גם רכשה את הזכויות לפרויקט
פוטו-וולטאי גדול בספרד )כ-300 מגה וואט( והיא פועלת כרגע להבאתו לסגירה פיננסית. זאת נוסף על פרויקט האגירה השאובה
בצוק מנרה בו מחזיקה החברה ושהמשך פיתוחו אינו ברור. כמו כן נהנית אלומיי מתזרימים מפרויקט דוראד כהחזר על הלוואת
הבעלים שהעמידה במסגרת פיתוחו.
קיימת אי-ודאות לגבי מחירי הספוט לחשמל בספרד ובאיטליה, המהווים עד כ-%20 מהכנסות החברה ממדינות אלה, ותחזיות
מסוימות צופות ירידה במחירים אלה בשנים הקרובות. בהתאם לכך, גם ביצור מלא של המתקנים הסולריים בספרד ובאיטליה תיתכן
ירידה מסוימת בהכנסות כגון במצב שמחירי הספוט ירדו. פרויקט תלמי יוסף תורם הכנסות אך גם חוב, היות שהוא ממומן ברובו בחוב
בכיר.
בהתאם לכך אנו צופים כי אלומיי תציג יחסים פיננסיים כאמור לעיל. ייתכן גם כי בשנים הקרובות תציג אלומיי יחס FFO לחוב מתואם
העולה על %12 ואם נעריך כי יחס זה הוא בר-קיימא אנו עשויים לנקוט בפעולת דירוג חיובית, בהינתן שלא תהיה הרעה בפרמטר
אחר של פעילות החברה.

להרחבה

תגובות
מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy