הודעה לעיתונות – פרסום עקרונות מדיניות בעקבות המלצת רשות החשמל בנושא מדיניות השימוש בפחם לאחר שנת 2022


הודעה לעיתונות – פרסום עקרונות מדיניות בעקבות המלצת רשות החשמל בנושא מדיניות השימוש בפחם לאחר שנת 2022
לראשונה מאז הקמת רשות החשמל החדשה, נקבעו עקרונות מדיניות בעקבות הליך היוועצות רשמי של שר האנרגיה עם הרשות.

14/11/2017

שר האנרגיה, ד”ר יובל שטייניץ, ביקש לבחון מדיניות שעיקרה הפעלה מינימלית של יחידות ייצור פחמיות תוך מתן עדיפות ליצור חשמל ע״י שריפה של גז טבעיֿ בכפוף לשיקולי תפעול המערכת וצרכי משק החשמל. לצורך כך ביקש השר מרשות החשמל לבחון את ההשלכות הנובעות מיישום המדיניות.
רשות החשמל בחנה את הנושא והגישה לשר האנרגיה את ממצאיה לפיהם הפעלה מינימלית של יחידות הייצור הפחמיות עשויה להביא לעלייה מסוימת בעלויות ייצור החשמל, אך מנגד לצמצם את עלות נזקי זיהום האוויר, לסייע לממשלה לעמוד בהחלטתה לצמצום פליטות גזי חממה, ולסייע לפיתוח מאגרי גז חדשים.
לכן, המליצה רשות החשמל לשר לקבוע עקרונות מדיניות לפיהם תינתן עדיפות לייצור חשמל בגז טבעי על פני ייצור בפחם אך זאת תוך שמירה על הפעלת תחנות הפחם בעומס המינימלי הדרוש לשמירת יכולת הייצור והתגובה שלהן ובכפוף לחיבור שלושה מאגרי גז עצמאיים לחוף. ההמלצה כאמור התקבלה על ידי שר האנרגיה.
המלצת הרשות מפורסמת באתר רשות החשמל.

תגובות
מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy