אנרג’יקס: תוצאות הרבעון השלישי לשנת 2017


אסא לוינגר

• הכנסות החברה ברבעון ממכירת חשמל וייצור תעודות ירוקות הסתכמו לכ- 33.6 מיליון ש”ח לעומת כ- 28.2 מיליון ש”ח ברבעון המקביל אשתקד

• הרווח הנקי ברבעון הסתכם בכ- 11.7 מיליון ש”ח מול הפסד של כ- 6.6 מיליון ש”ח ברבעון המקביל אשתקד

• החברה עדכנה את טווחי תחזיותיה הצפויות לשנת 2017 לאור הביצועים הטובים של מערכותיה והכנסותיה הצפויות בגין פעילות חוות הרוח בפולין: סך ההכנסה השנתית לשנת 2017 ממכירת חשמל מוערכת ב- 134-139 מיליון ש”ח, הרווח הגולמי מוערך ב- 104-108 מיליון, וה- FFO מוערך ב 77-81 מיליון ש”ח

• במהלך הרבעון גייסה החברה כ- 45 מיליון ש”ח באמצעות הקצאת מניות פרטית למגדל ולפניקס

• החלו עבודות ההקמה של הפרויקטים בהם זכתה החברה במסגרת המכרז הראשון של רשות החשמל למתקנים פוטו-וולטאים בינוניים בהספק של כ-MWp90. לפרויקטים תעריף מובטח ל-23 שנים של 19.9 אגורות ל-1KWh, צמוד מדד

סך ההכנסות הצפוי לחברה מהמתקנים החל ממועד חיבורם לרשת החשמל, הינו 30-33 מיליון ש”ח בשנה, וה-EBITDA (רווח לפני מימון, מס, פחת והפחתות) הצפוי הינו 23-26 מיליון ש”ח, לתקופת התעריף המובטח (23 שנים). החברה מעריכה כי הקמת מתקנים במלוא ההספק הזוכה כרוכה בהשקעה כוללת בסך של 280-300 מיליון ש”ח

בספטמבר 2017 חתמה החברה עם הפניקס על הסכם מימון בסך של 240 מיליון ש”ח להקמת פרויקטים אלו, לתקופה של עד 22 שנה, בריבית שנתית קבועה של כ- 3% לשנה

בכוונת החברה לחבר את המתקנים במחצית הראשונה של שנת 2018

• החברה ממשיכה לפתח צבר פרויקטים של כ-MW310 בתחום הפוטו-וולטאי, כאשר מחצית מהפרויקטים בצבר זה בעלי תב”ע להקמת מערכות פוטו-וולטאיות

• עד לסוף השנה צפויים להתפרסם מכרזי תעריף במתח גבוה, מתח נמוך ומתח עליון בנוסף למכרז אשלים

• החברה ממשיכה בפעילותה האינטנסיבית לקידום פרויקט הרוח אר”ן, בהספק של כ-MW152. במהלך הרבעון אישר משרד הביטחון את בקשתה של החברה לעדכון גובהן של הטורבינות ל-200 מטר וכן פורסמה הודעה על הכנת התוכנית בוועדה לתשתיות לאומיות

• החברה בוחנת אפשרות להקמת מיזם משותף בארה”ב עם יזם מקומי בעל פורטפוליו פרויקטים משמעותי בשלבי ייזום שונים בתחום הפוטו וולטאי בארה”ב

תוצאות עיקריות לרבעון השלישי לשנת 2017
• הכנסות החברה ברבעון ממכירת חשמל הסתכמו לכ-30 מיליון ש”ח לעומת כ- 25.7 מיליון ש”ח ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הגידול בהכנסות נובע מחיבורם לרשת החשמל של שלב ב’ בפרויקט Banie ופרויקט Iława בפולין, אשר לא היו פעילים ברוב התקופה המקבילה אשתקד.

• הכנסות מייצור תעודות ירוקות הסתכמו לכ-3.6 מיליון ש”ח לעומת כ-2.6 מיליון ש”ח ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות מייצור תעודות מייצגות את מכפלת סך החשמל שייצרו חוות הרוח של החברה ברבעון במחירי התעודות הירוקות בתקופה זו.

• הכנסות והוצאות אחרות – ברבעון הנוכחי הכירה החברה בהכנסות אחרות בגין ביטול ירידות ערך מלאי תעודות ירוקות מתקופות קודמות בסך של כ-6 מיליון ש”ח וכן מכירת מלאי מעל עלותו בספרים ברווח של כ-1.5 מיליון ש”ח. זאת לעומת רבעון מקביל אשתקד, בו נרשם הפסד מירידת ערך מלאי תעודות ירוקות בסך של כ- 3.7 מיליון ש”ח.

• הרווח התפעולי ברבעון הסתכם לכ-30.8 מיליון ש”ח לעומת כ- 13.9 מיליון ש”ח ברבעון המקביל אשתקד.

• הרווח לבעלי המניות ברבעון הסתכם לכ- 11.7 מיליון ש”ח לעומת כ- 6.6 מיליון ש”ח ברבעון המקביל אשתקד.

• ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה לתאריך המאזן הסתכם בסך של כ- 667.4 מיליון ש”ח לעומת הון עצמי המיוחס לבעלים של החברה בסך של כ- 520.6 מיליון ש”ח ליום 31 בדצמבר 2016. עיקר הגידול בהון העצמי נובע מגיוסי הון בחודש ינואר וספטמבר 2017 בסך נטו של כ- 128 מיליון ש”ח. רווח המיוחס לבעלים של החברה בסך של כ- 10.6 מיליון ש”ח, גידול בהון הנובע מרווח כולל בגובה של כ- 4.8 מיליון ש”ח (בשל גידול בקרנות הון), מימוש אופציות בסך של כ- 2.2 מיליון ש”ח ותשלום מבוסס מניות בגובה של 2.2 מיליון ש”ח. מנגד, חל קיטון בעיקר בשל עסקה עם זכויות שאינן מקנות שליטה בסך של כ- 1 מיליון ש”ח.

• החברה עדכנה את טווח תחזיות תוצאותיה לשנת 2017 לחיוב, ומעריכה שהכנסותיה יסתכמו בכ- 134-139 מיליון ש”ח שהרווח הגולמי יסתכם לכ-104-108 מיליון ש”ח ושה- FFO שלה לשנת 2017 יסתכם בכ- 77-81 מיליון ש”ח, כל זאת בשל הביצועים הטובים של מערכותיה, ובשל מחיר החשמל המשוקלל של חוות הרוח שלה בפולין.

אסא (אסי) לוינגר, מנכ”ל אנרג’יקס מסר: “אנו מסכמים רבעון מצוין הן מבחינת התוצאות הפיננסיות והן מבחינת תנופת הפעילות וההתפתחויות בחברה. לאור הביצועים הטובים של מערכותיה והכנסותיה הצפויות בגין פעילות חוות הרוח בפולין, החברה עדכנה את טווחי תחזיותיה הצפויות לשנת 2017.
במהלך הרבעון תפוקתם של המתקנים בפולין הייתה גבוהה מהממוצע ואנו רואים בכך תמורה מלאה לסטנדרטים הגבוהים המאפיינים את הפרויקטים שאנו מקימים.

השוק הפוטו וולטאי בישראל ממשיך בתנופה משמעותית. התחלנו את הקמתם של 9 הפרויקטים בהספק כולל של כ- MWp90 במסגרת זכייתנו במכרז הפוטו-וולטאי שפורסם על ידי רשות החשמל ברבעון הראשון, אשר מצויים כיום בבעלותנו המלאה. עוד בטרם ההקמה, חתמנו על הסכם מימון בתנאים אטרקטיביים בהיקף של 240 מיליון ש”ח בריבית קבועה של פחות מ-3% למשך 22 שנים.

אנו שוקדים על איתור ופיתוח מנועי צמיחה נוספים לחברה. אנו ממתינים לפרסומם של שלושה מכרזים נוספים, האחד למתח עליון, השני למתח גבוה והשלישי לפרויקט אשלים. בכוונתנו להתמודד בכל שלושת המכרזים ולהמשיך להיות שחקן מוביל ומשמעותי.
כמו כן, מזה תקופה שאנו בוחנם הזדמנויות מתאימות בארה”ב. במסגרת זו אנו בוחנים הקמת מיזם משותף עם יזם בעל פורטפוליו פרויקטים משמעותי בשלבי ייזום שונים בתחום הפוטו-וולטאי בארה”ב. אנו מאמינים כי השוק בארה”ב מגלם פוטנציאל רב לחברה.
במטרה להיערך פיננסית להזדמנויות ולהתפתחויות השונות בפעילות החברה, שאנו מעריכים כי תגענה בתקופה הקרובה, הגדלנו את היקפי המימון הפרויקטאלי בסך כולל של עד 160 מיליון ש”ח נוספים בשני הפרויקטים המרכזיים שלנו, נאות חובב בישראל ו-Banie בפולין, וגייסנו עוד כ-45 מיליון ש”ח בהנפקה פרטית כך שאנו ערוכים במבנה ההון שלנו לאתגרים העומדים בפנינו.”

תגובות
מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy