הרפורמה במשק החשמל יוצאת לדרך:


רשות החשמל מפרסמת היום בהתאם להחלטת הממשלה עקרונות ראשוניים למכירת אתר אלון תבור

צעד ראשון למימוש הרפורמה בהתאם להחלטת הממשלה הקובעת כי אתר אלון תבור יימכר בתוך 18 חודש ממועד ההחלטה. ההחלטה קובעת גם כי עיקרים ראשונים של אסדרה אשר תאפשר מכירה באופן יעיל ותחרותי יפורסמו על ידי רשות החשמל בתוך שלושה חודשים מיום קבלת החלטת הממשלה, קרי עד ליום 3 בספטמבר 2018.

בהתאם לכך פרסמה אמש רשות החשמל החלטה המפרטת את העקרונות הראשוניים של האסדרה שתחול על המתקנים באתר לאחר מכירתם.

במהלך חודש אוקטובר יפורסמו לשימוע ציבורי אמות מידה ולוחות תעריף למתקנים באתר אלון תבור. השימוע יובא להחלטה במליאת הרשות עד ל 3 בדצמבר 2018 בהתאם להחלטת הממשלה.

בתוך כך צפויה הרשות להמשיך בסבב השולחנות העגולים עם הגופים המתעניינים במכרז ובשבועות הקרובים תערוך כנס מממנים אליו נרשמו מעל 40 גופים מהארץ ומחו”ל.

בגיבוש העקרונות הנחו את הרשות השיקולים הבאים:

1)      למשק החשמל יש צורך בהספק נוסף, בפרט באזור הצפון. לכן האסדרה נועדה לעודד המשך הפעלה של המתקנים הקיימים כמו גם הקמה של הספק נוסף באתר. עידוד ההקמה ושימור המתקנים נעשה באמצעות קביעת תשלומי זמינות המשקפים את התועלת המשקית ממתקנים אלו.

2)      הרשות שואפת לקדם השתתפות יצרני חשמל בתחרות בשוק האנרגיה, ולכן העקרונות מבוססים על השתתפות היצרנים בשוק אנרגיה תחרותי. מכיוון שמנגנון שוק האנרגיה עדיין אינו מפותח דיו, העקרונות מגבילים בשלב זה את החשיפה לשוק האנרגיה באמצעות קביעת תקרת מחיר לאנרגיה מצד אחד ותשלום זמינות מצד שני.

3)      מזעור התערבות הרשות בפרמטרים תפעוליים הניתנים לאופטימיזציה על ידי היצרן, כגון איבודי הספק בגין טמפרטורה ואי-זמינות. ביחס לפרמטרים אלו, הרשות קובעת תשלום עבור כל קילוואט זמין והמציע ישקול בהצעת המחיר את ההכנסה הצפויה כתוצאה מהזמינות בפועל.

4)      מזעור המעורבות של הרשות בהכרה במחירי הגז ובמאפייני הסכמי הגז – הרשות מעוניינת שהיצרן יהיה חופשי להציע הצעת מחיר להעמסת המתקן ושלא יידרש להציג את מקור הגז או להביא את ההסכם לאישור הרשות.

5)       העקרונות הראשוניים מבטאים את התפיסה המתגבשת ברשות החשמל לפיה הזמינות והאנרגיה של מתקני ייצור יימכרו למנהל המערכת בלבד והאסדרה לתחרות במקטע ההספקה תטופל בנפרד מהליך הקמת התחנות, כך ששוק המספקים יכיל מספקים שהם יצרנים כמו גם אפשרות למספקים עצמאיים.

תמונת מצב של אתר אלון תבור

א.     אתר אלון תבור ממוקם באזור התעשייה אלון תבור, צפון מזרחית לעפולה ודרום מזרחית לעיר נצרת. האתר נמצא בתחום המוניציפאלי של עמק יזרעאל ובתחום הוועדה המחוזית צפון.

ב.     השטח הכולל של האתר הוא כ- 113 דונם. שטח נוסף הצמוד לאתר הועבר למדינה במסגרת הסדר הנכסים.

ג.      מתוך השטח הכולל באתר, תבוצע הפרדת חצרים בתחמ”ש הקיים בתחומי האתר (בגודל של כ- 19 דונם) והוא יוותר בידיה של חברת החשמל.

ההחלטה המלאה:  https://pua.gov.il/decisions/documents/1284nnn.pdf

תגובות
מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy